Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

1242 59ca 420
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu
0516 efe2 420
Reposted fromhardqorem hardqorem viatfu tfu
0527 4246 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viatfu tfu
9087 7601 420
Reposted fromwentyl wentyl viatfu tfu
8320 2146 420
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
3821 367e 420
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless
7504 5862 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaSzczurek Szczurek
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszarakoszula szarakoszula
9902 7fbf 420
Reposted fromthetemple thetemple viaszarakoszula szarakoszula
4275 0a7f 420
Reposted fromdzony dzony viacorvax corvax
3969 c8a3 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacorvax corvax
5945 b280 420
Reposted fromthetemple thetemple viacorvax corvax

July 12 2019

8106 4cc4 420

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabiauek biauek
6061 20d6 420
Reposted fromwooles wooles viajezu jezu
6951 8d12 420
Reposted fromtichga tichga viadarksideofthemoon darksideofthemoon
7412 7c5b 420
Reposted frommangoe mangoe viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl